Payday loans

Archive

Author Archive

ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรม “๕ ธันวาคม หนึ่งความดีเพื่อพ่อ”

September 16th, 2010

เนื่อง จากใกล้ถึงวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ ทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อ หลวงจึงได้จัดให้มีกิจกรรม “๕ ธันวาคม หนึ่งความดีเพื่อพ่อ” โดยที่สมาชิกสามารถร่วมส่งเรื่องราวของท่านหรือคนอื่นที่ได้ทำความดีต่างๆ ไม่ว่าการดำเนินชีวิตที่อยู่ใน ศีลธรรม เป็นคนดีของสังคม หรือเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง มาที่ info@virtue4theking.org

ทาง ทีมงานจะนำเรื่องราวความ…ดีของท่าน เผยแพร่ขึ้นที่ Facebook และ เวบไซต์ของโครงการฯ มาร่วมกันมากๆ น่ะครับ การทำความดีไม่จำเป็นต้องทำเพื่อสังคม การเป็นลูกที่ดี ดูแลพ่อแม่ ก็ถือว่า ท่านทำความดีแล้ว

บางครั้งผมมองไปที่พวกพี่ๆ ที่เขากวาดถนน ตัดต้นไม้ ริมถนน พี่ๆ เขาทำงานด้วยใจรักจริง ขยะสักชิ้นเขาก็ไม่ปล่อยผ่าน เป็นการทำหน้าที่ที่ดีมาก สังคมโดยรวมก็จะน่าอยู่ขึ้นมาก

วัตถุประสงค์

1. ทำให้คนในสังคม ออกมาร่วมกันทำความดีกันมากๆ และเพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพ่อปีนี้

2. เป็นช่องทาง ที่คนดีของสังคม กล้าออกมาทำความดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ให้เยาวชนของประเทศชาติยึดถือเป็น แบบอย่างที่ดี

3. ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสังคม หากมีความสามัคคี บ้านเมืองของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

***** เรื่องที่ได้รับการพิจารณา ทางโครงการฯ จะจัดส่งของที่ระลึก (เสื้อโครงการ) ไปให้ครับ *****

ของรางวัลอาจจะดูเล็กน้อย แต่พลังครั้งนี้จะไม่เล็กเลย หากทุกคนมาร่วมกันทำ

ขอบคุณครับ

ภัทร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี “โครงการหนึ่ง ความดีเพื่อพ่อหลวง”

September 10th, 2010

๑๐    กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๕๓

เรียน    สมาชิกกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงและประชาชนผู้สนใจโครงการฯ ทั่วไป

เรื่อง    แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี “โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง”

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  สำเนาบัญชีธนาคาร (เอกสาร ชุด ก. ๒ หน้า)

เนื่องจากทาง รศ. ดร.ดนยพฤทธ์ ไกรฤทธิ์  ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ซึ่งบัญชีธนาคารกสิกร ชื่อบัญชี “โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลว” สาขาคลองหลวง หมายเลขบัญชี ๑๗๘-๒-๒๑๓๖๑-๘   ทางกระผมและอาจารย์ได้ทำการเปิดพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขการเซนต์เบิก ๒ ท่านพร้อมกัน ทางโครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดบัญชีดังกล่าวนั้นลง และไปเปิดใหม่ โดยได้ทำการถอนยอดเงินทั้งหมด ๖๖๓,๘๗๘.๕๕ (หกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดห้าสิบห้าสตางค์) ไปฝากไว้ในบัญชีใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อบัญชี  โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  หมายเลขบัญชี  ๑๗๘-๒-๒๕๓๕๓-๙
สาขา คลองหลวง

โดยการเปิดบัญชี ทางกลุ่มมีผู้เซนต์เปิดบัญชี ๒ท่าน โดยสามารถเบิกถอนได้จะต้องมีการเซนต์ชื่อเบิกถอนร่วมกัน ๒ ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

๑.  นางสาวปภาวี อัญชลีอริยะ
๒. นาย ชัยภัทร จั่นมณี

ดังนั้นเพื่อให้โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงนี้ลุล่วง  และสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยรบมอบให้หน่วยทหารและตำรวจในพื้นที่ดังกล่าว  ตามบัญชีรายการอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยรบได้ครบเป้าหมาย  ทางสมาชิกกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะจากท่านเป็นอย่างดี   ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพความสุข  ความเจริญ สัมฤทธิ์ในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(  นาย  ชัยภัทร    จั่นมณี  )

ประธานกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง


เอกสาร ชุด ก. (หน้าที่ ๑)

เอกสารประกอบบัญชีเปิดรับการสมทบทุน

รับบริจาคสมทบทุน     ชื่อบัญชี  โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  หมายเลขบัญชี  ๑๗๘-๒-๒๕๓๕๓-๙
สาขา คลองหลวง


รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง  ผู้ร่วมเปิดบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.   นางสาวปภาวี อัญชลีอริยะ
๒.   นายชัยภัทร จั่นมณี

หมายเหตุ  การเบิกถอนเงินจะทำการเซนต์ชื่อเพื่อเบิกถอนจำนวน ๒ ท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ยิงทดสอบเสื้อเกราะ

August 30th, 2010

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ. ค่ายตำรวจพลร่ม อ. ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ได้จัดให้มีการยิงทดสอบเสื้อเกราะ (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยมีสักขีพยานเข้าร่วม ดังต่อไปนี้  ตัวแทนชุดรบพิเศษค่ายนเรศวรปฎิบัติการร่วมตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ 443, ตัวแทนจากโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง และ พ.ต.ท. กฤษฎากร  เชวงศักดิ์โสภาคย์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานอาวุธปืนและกระสุน กองพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดพิษณุโลก ผู้ผลิตเสื้อเกราะ โดยทำการยิงด้วยอาวุธสงคราม เอ็ม ๑๖ ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้

ในระยะ ๑๖ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

ในระยะ ๒๐ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

ในระยะ ๕๐ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

โดยมีรูปผลการทดสอบดังนี้

เสื้อเกราะ เมื่อถอดออกด้านหน้าหรือด้านหลัง จะมี 2 แผ่น
คือ 1. แผ่นหน้าเป็นเซรามิค คล้ายๆ กระเบื้อง 2. แผ่นในเป็นฟิล์มที่้รับบริจาค แค่ฟิล์มก็กันปืนพกได้แล้ว

กระสุนเข้ามาเกราะแผ่นที่ 2 (ที่เป็นฟิล์ม)


แผ่นที่ 2 ที่เป็นฟิล์ม ด้านหลังไม่ทะลุ

แผ่นที่ 2 ที่เป็นฟิล์ม ด้านหลังไม่ทะลุ

ด้านหน้าที่เป็นเซรามิค มีรูกระสุนเข้า

2 แผ่นประกบ

รอยกระสุนนูนขึ้นมาเล็กน้่อย

รอยกระสุนที่ระยะ 50 เมตร

ระยะยิง 20 เมตร

รอยกระสุนเข้าด้านหน้า

กระสุนไม่ทะลุแผ่นที่ 2 เห็นแค่รอยนูนๆ

กระสุนไม่ทะลุแผ่นที่ 2 เห็นแค่รอยนูนๆ

รอยกระสุนเข้าด้านหน้าของแ่ผ่น 1 เซรามิค

ด้านหน้าของแผ่นที่ 2 (ฟิล์ม) มีรอยกระสุนเข้า

ด้านหน้าของแผ่นที่ 2 (ฟิล์ม) มีรอยกระสุนเข้า

กระสุนอาวุธสงครามไม่อาจจะผ่านชั้นสองได้
ระยะที่ 20 เมตร มีแค่รอยนูนๆ
รอยนูนของกระสุนระยะยิง 16 และ 20 เมตร
16 เมตร
รอยนูนของกระสุนระยะ 16 เมตร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ , ,

สมทบทุนจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชีวิตจ่าเพียร

August 27th, 2010

ขอ เชิญเพื่อนๆ ร่วมสมทบทุนจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชีวิตจ่าเพียร

ได้ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคาร์ฟูร์ หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 957- 212424-5


ชื่อ บัญชี นางพิมพ์ชนา ภูวพงษ์พิทักษ์ เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชีวิตจ่าเพียร

หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 081-957- 1088

หมายเหตุ ผมไปอ่านเจอในข่าว เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆ ช่วยกัน มากๆ

ที่มา : http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=465409&lang=T&cat

รบกวน ช่วยแชร์ด้วยน่ะครับ

ขอบคุณครับ

ชัยภัทร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรม”กอดแม่ วีรบุรุษ วีิรสตรี”

August 15th, 2010
“รวมพลังกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อ พ่อหลวง ครั้งที่ 3″ วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ณ พรีเมียร์ เพลส ศรีนคริทร์

วันนี้คนบางตาเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว แต่ก็มีสมาชิกหลายๆท่านที่ตั้งใจมา จาก รังสิตบ้าง พุทธมลทล สาย 2 บ้าง ทางทีมงานต้องขอพระคุณผู้ที่มาบริจาคเงิน และฟิล์ม มา ณ ที่นี้ด้วยน่ะครับ ขอบุญกุศลนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทุกประการเทอญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

รวมพลังกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 1

July 20th, 2010

ขอเชิญเพื่อนๆ ออกมาร่วมแสดงพลังในกิจกรรม “รวมพลังกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 1″ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นของทุกวัน ณ ตลาดนัดจตุจักร บริเวณประตูทางออก 1 (ได้รับอนุญาติเรียบร้อยแล้ว ^_^)

เพื่อนๆ สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

1. ช่วยประชาสัมพันธ์

2. ช่วยร่วมเดินขอรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเสื้อเกราะและยาเวชภัณฑ์จาก ประชาชนทั่วไปที่มาท่องเที่ยวใน ตลาดนัด

3. ช่วยบริจาคสมทบทุนค่าเสื้อเกราะ, ยารักษาโรค, เครื่องเขียน และของเล่นเพื่อเด็กๆ ฯลฯ

4. ร่วมบริจาคฟิล์ม x-ray ที่ไม่ใช้แล้ว (ขนาด ฟิล์ม x-ray ทรวงอกหรือปอด) เพื่อมาทำเสื้อเกราะ

5.ร่วม เขียน จม. ในกิจกรรมย่อย “กิจกรรมสารรักถึงแนวหน้า” เป็นการเขียนจดหมาย ให้กำลังใจแนวหน้า โดยท่านสามารถ เขียนจดหมายพร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่าน ในกรณีต้องการให้ จนท. เขียนตอบกลับ

6. อื่นๆ ตามความถนัดเพื่อนๆ

ปล. ในวันงานทางโครงการมีเสื้อกลุ่ม หนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง มาจำหน่ายด้วย (แต่มีจำกัด ) ตัวล่ะ 300 บาท รายได้สมทบทุนจัดซื้อเสื้อเกราะ ยารักษาโรค

เพื่อนๆ ที่ต้องการร่วมเดินรับบริจาค รบกวนเตรียมหมวก ครีมกันแดด มาด้วยน่ะครับ

เพราะ อากาศร้อนมาก ซึ่งเพื่อนๆ คนไหนอยากมีส่วนร่วมและถือว่าได้มาร่วมกันทำบุญ ขอเชิญมาร่วมกันมากๆน่ะครับ

บริเวณ บูธที่เราจะไปตั้งครั

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs075.snc4/35120_405583738334_551148334_4491690_2431836_n.jpg

หมายเหตุ วันเสาร์ หากใครมีเสื้่อสีชมพู รบกวนใส่มาด้วยน่ะครับ ^_^

ขอแสดง ความนับถือ

ทีมงานโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง

//*************************************************//

กลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงเป็นกลุ่มบุคคลที่ ต้องการเห็นความสันติสุขเกิดขึ้น ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เสียสละและอุทิศตน เองในการปฎิบัติหน้าที่ จึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีการมุ่งแสวงหาผลกำไรทางการค้าหรือธุรกิจ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ด้านการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

ปีนี้ทางกลุ่มได้จัดโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 5 ธันวาคม 2553 เพื่อระดมทุนจัดซื้อเสื้อเกราะและยารักษาโรค ให้แก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนที่อยู่ทาง 3 จว. ภาคใต้ ทางกลุ่มตั้งเป้าหมายว่า จะจัดซื้อเสื้อให้ได้ 300 ตัว โดยจะส่งมอบ 4 หน่วยงาน คือ สน. บันนังสตรา ตำรวจพลร่ม ชุดรบพิเศษ ค่ายนเรศวร ปฎิบัติการร่วมตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ 443, กรมทหารพรานที่ 41 จ.ปัตตานีและกรมทหารพรานที่ 43 จ.ยะลา ทางกลุ่มหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆ เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จใน วันพ่อที่จะถึงนี้และน้อม ถวายความดีนี้ขึ้น ทูลเกล้าแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมสบทบได้ที่

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาคลองหลวง
ชื่อ บัญชี โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง
ประเภท บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลขที่บัญชี 178-2-21361-8

http://www.facebook.com/pages/khorngkar-hnng-khwam-di-phex-phx-lwng/107683929261368

http://www.virtue4theking.org/

ผลงานที่ผ่านมา

http://www.virtue4theking.org/?page_id=15

ขอบคุณสื่อมวล ชน

http://www.facebook.com/pages/khorngkar-hnung-khwam-di-pheux-phx-hlwng/107683929261368?ref=search#!/album.php?aid=16100&id=107683929261368

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ยอดสั่งเสื้อยืดโครงการถึงวันที่ 28 มิ.ย. 53 ค่ะ

June 29th, 2010

รายชื่อผู้ที่สั่งเสื้อยืดของโครงการ เป็นเสื้อโปโลติดโลโก้โครงการ ทางฝ่ายบัญชีขอแยกออกมา เพื่อไม่ให้สับสนกับการบริจาคเสื้อเกราะนะคะ

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง, ตรวจสอบสลิบ, ร่วมบริจาค

update ยอดบริจาคเสื้อเกราะถึง 28มิ.ย.53 ค่ะ

June 28th, 2010

ฝ่ายบัญชีขอ update ยอดเงินบริจาคค่ะจนถึงวันนี้ 28 มิ.ย. 53 ขอขอบคุณทุกๆท่านและอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

หากมีท่านใดตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ขอความกรุณาแจ้งมาที่ slip@virtue4theking.org ด้วยนะคะ พร้อมทั้งแนบรูปสำเนา slip มาด้วยนะคะ ทางเราจะรีบตรวจสอบให้ค่ะข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง, ตรวจสอบสลิบ, ร่วมบริจาค

คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในนี้ไหม ที่ช่วยปกป้องดูแลหมวดธามและัลูกน้องจ่าเพียร?

June 12th, 2010

เมื่อวันที่ 08/06/10 ทางทีมงานโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงใด้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและความเป็นอยู่ของหมวดธาม (ร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือน)

ทีมงานเห็นที่พักแล้ว พูดไม่ออกเลยครับ ก่อนจ่าเพียรเสียกับหลัง แถบไม่แตกต่างกันเลย ดีน่ะที่เราร่วมกันระัดุมทุนบริจาคเงินซื้อเสื้อเกราะให้ลูกน้องจ่าเพียรเอง แทบยังไม่มีหน่วยงานไหน หรือภาคเอกชน เข้าไปช่วยจริงๆ จังๆ เลย ตอนที่ท่านเสียใหม่ คนไทยตื่นตัวกันมาก แต่ปัจจุบันนี้แทบจะลืมไปแล้ว แต่พวกเราไม่ลืม เราพูดคำไหน คำนั้น เราโทรไปหาหมวดธาม ว่าจะช่วยเหลือท่านและลูกน้องจ่าเพียรทั้งหมด เรารับปากไว้ว่า “ลูกน้องจ่าเพียรทุกท่าน 150 คนจะต้องมีเสื้อเกราะใส่กันทุกคน และชีวิตความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้นกว่านี้ ”

ขอเชิญชมภาพจริงๆ ที่เราได้ไปดูมา

อำเภอบันนังสตรา

ฐานปฎิบัติงานของ ร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ห้องสันทนาการ ฐานปฎิบัติงานของ ร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ห้องนอนของร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ห้องนอนของร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ห้องครัวภายในฐานปฎิบัติการของร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ภายในห้องนอนของฐานปฎิบัติการของร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและที่ๆ ลูกน้องจ่าเพียร นอนกัน

ยังเด็กๆ อยู่เลย ในขณะที่เยาวชของชาติส่วนใหญ่ ยังเที่ยว ดื่มเบียร์ แทงบอล ดีน่ะที่มี รากแก้ว ช่วยค้ำยันประเทศนี้

ในหมู่บ้านที่ฐานปฎิบัติการของ ร.ต.ท. ธาม ลอยสะเทือน ตั้งอยู่ จะมีมัสยิตประจำหมู่บ้าน

เหล่าลูกน้องจ่าเพียร

นายจ่าเพียร ไม่อยู่ แต่พวกเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ดูอายุยังน้อยๆอยู่กันเลย แล้วเยาวชนของเราล่ะ?

เห็นไหมครับ ไม่มีใครใส่เสื้อเกราะกันเลย เรามาช่วยพวกเขากันครับ

คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในนี้ไหม ที่ช่วยปกป้องดูแลหมวดธามและัลูกน้องจ่าเพียร?
ขอเชิญร่วมสบทบทุนได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง
ชื่อ บัญชี โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง
ประเภท บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลขที่บัญชี 178-2-25353-9

http://www.facebook.com/virtue4theking

http://www.virtue4theking.org/

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ,

update ยอดเงินบริจาคและรายชื่อเพิ่มเติมถึง 9 มิ.ย. ค่ะ

June 10th, 2010

ฝ่ายบัญชีขอ update ยอดเงินบริจาคค่ะ ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยค่ะ เนื่องจากบางครั้งมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามจำนวนมากค่ะ มีการ update รายชื่อที่ตกหล่นไปคราวที่แล้วใน bank book หน้า 4 ค่ะ และ เพิ่มของหน้า 5 ค่ะ ณ ตอนนี้หลังจากสั่งเสื้อเกราะงวดแรกไปแล้วยอดเงินคงเหลือ 63,602.69 บาท ค่ะ ขอขอบคุณทุกๆท่านและอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

หากมีท่านใดตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ขอความกรุณาแจ้งมาที่ slip@virtue4theking.org ด้วยนะคะ พร้อมทั้งแนบรูปสำเนา slip มาด้วยนะคะ ทางเราจะรีบตรวจสอบให้ค่ะตรวจสอบสลิบ, ทั่วไป, ร่วมบริจาค