Payday loans

เกี่ยวกับเรา

April 30th, 2010

เกี่ยวกับเรา

เป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องการเห็นความสันติสุขเกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เสียสละและอุทิศตนเองในการปฎิบัติหน้าที่ จึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีการมุ่งแสวงหาผลกำไรทางการค้า หรือธุรกิจ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

๑ แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลทรงมีพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในปี ๒๕๕๓ เราคนไทยทั้งหลาย ทั้งปวงควรแสดงความสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่าและปฎิบัติตนโดยยึดหลักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒ รวมพลังสามัคคีของคนไทย เพื่อส่งเป็นกำลังใจและอุปกรณ์ช่วยรบตามรายการการจัดหา มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ปฎิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ให้มีความพร้อมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๓ เสริมสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติราชการสนามได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

๔ สร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนรวมในการมอบยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์การกีฬา ขนมและของเล่นให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการแสดงความมีน้ำใจและปรารถนาดีต่อพี่น้องร่วมชาติ โดยให้การสนับสนุนสิ่งของเหล่านี้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจนำไปส่งมอบต่อแก่ชาวบ้านในภารกิจมวลชนสัมพันธ์

๕ แสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่อุทิศตน เสียสละความสุขส่วนตัว ปฎิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดูแล รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รวมถึงรักษาอธิปไตยของชาติ

 

 


  1. July 7th, 2010 at 21:12 | #1

    ร่วมบริจาค จำนวน 1,000 บาท เมื่อ 06/07/10 ธ.กสิกรไทย สาขา ปราจีนบุรี ใบโอนเลขที่ 62831477 ผู้บริจาค พ.ต.ประวิทย์ แก่นจันทร์ ครับ

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.