Payday loans

เอกสารโครงการ

May 8th, 2010

เอกสารโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ ๑

1.  หนังสือขออนุญาตสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยรบแก่หน่วยงานราชการ

2.   หนังสือตอบรับจากหน่วยงานราชการ (ติดต่อขอที่ info@virtue4theking.org)

3.   รายการอุปกรณ์ช่วยรบตามบัญชีสนับสนุนของโครงการฯ

4.   เอกสารประกอบโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ ๑

5.   เอกสารประกอบบัญชีโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง


Comments are closed.