Payday loans

Archive

Posts Tagged ‘เสื้อเกราะกันกระสุน’

ผลการคัดเลือกเสื้อเกราะงวดที่ ๒ จำนวน ๗๖ ตัว

February 1st, 2011

เรื่อง       ผลการคัดเลือกเสื้อเกราะงวดที่ ๒ จำนวน ๗๖ ตัว

เรียน       สมาชิกกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงและผู้สนใจทั่วไป

เนื่องจากทางสมาชิกกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ได้จัดทำโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยรบที่จำเป็นและมีความต้องการใช้เร่งด่วนให้กับเจ้าหน้าที่ทหารสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   ข้าพเจ้าตัวแทนกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง   มีความประสงค์ที่จะแจ้งผลการคัดเลือกเสื้อเกราะ โดยเปรียบเทียบกัน ๓ แบบ คือ ๑. เสื้อเกราะรุ่นพระเจ้าตาก  ๒. เสื้อเกราะรุ่น BROVE ๒๖  ๓. เสื้อเกราะนำเข้า  ผลการคัดเลือกทางทีมงาน ได้คัดเลือกเสื้อเกราะ แบบ BROVE ๒๖

โดยเสื้อเกราะรุ่น BROVE ๒๖ มีคุณสมบัติและข้อดีต่างๆ ดังนี้

๑.    มีใบรับรองมาตราฐานเสื้อเกราะกันกระสุน ฉบับที่ ๙ ที่ออกโดยกระทรวงกลาโหม
๒.    เสื้อเกราะสามารถยับยั้งหัวกระสุนเอ็มสิบหกเอหนึ่ง ทราโว่ และ อาก้าได้
๓.    มีราคาที่ไม่แพงมาก คือ ราคาตัวล่ะ ๗, ๕๐๐ บาท (ของต่างประเทศราคา  ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท)
๔.    มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นหน่วยทหารวิจัย พัฒนา และใช้เอง
๕.    ลดการนำเข้าเสื้อเกราะจากต่างประเทศ รวมทั้งยังส่งเสริมให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้
๖.    ส่งเสริมให้คนไทยพัฒนา วิจัยและผลิตเสื้อเกราะที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นกระผมตัวแทนโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงจึงขออนุญาตสมาชิก มอบเงินวิจัยเพื่อผลิตเสื้อเกราะจำนวน ๗๖ ตัว ในราคาตัวล่ะ ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แก่กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ เพื่อผลิตเสื้อเกราะ เพื่อส่งมอบให้กับ ชุดรบพิเศษ ค่ายนเรศวร ปฎิบัติการร่วมตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ ๔๔๓ และ กรมทหารพรานที่ ๔๑ ในการปฎิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง หวังว่าเสื้อเกราะนี้ จะสามารถช่วยลดความสูญเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง

ใบรับรองมาตราฐานเสื้อเกราะกันกระสุน ฉบับที่ ๙ ที่ออกโดยกระทรวงกลาโหม

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ , ,